Đăng ký thẻ hội viên0 Đăng ký thẻ hội viên0 Đăng ký thẻ hội viên0 Đăng ký thẻ hội viên0 Đăng ký thẻ hội viên0 Đăng ký thẻ hội viên0

0944 260 555

Dịch vụ

Đăng ký lái thử

PHẠM VI & GIỚI HẠN BẢO HÀNH

1. Các quy định bảo hành được áp dụng cho xe ô tô mới do Hyundai Thành Công phân phối thông qua các Đại lý ủy quyền và chỉ có giá trị trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

2. Thời hạn bảo hành đối với xe ô tô mới: 36 tháng hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào đến trước. Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày ô tô được giao cho chủ xe đầu tiên.

3. Trong thời hạn bảo hành, Hyundai Thành công chịu trách nhiệm bảo hành cho mỗi chiếc xe ô tô mới được phân phối bởi Đại lý ủy quyền đối với các hư hỏng do khuyết tật cảu vật liệu hoặc lỗi sản xuất theo các điều kiện và điều khoản bảo hành đã quy định trong điều kiện sử dụng và bảo dưỡng định kỳ đúng và đầy đủ như đã được quy định tại Hướng dẫn sử dụng và Sổ bảo hành (được trao đến khách hàng ngay khi bàn giao xe)

4. Các sửa chữa, bảo hành phải được thực hiện bởi Đại lý ủy quyền. Các Đại lý ủy quyền sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế miễn phí các phụ tùng (chi tiết có thể tháo rời) được Đại lý ủy quyền kết luận là bị hư hỏng do khuyết tật của vật liệu hoặc lỗi sản xuất trong phạm vi giới hạn bảo hành (miễn phí cả về nhân công và phụ tùng thay thế). Tất cả các phụ tùng hư hỏng đã được thay thế bằng phụ tùng mới theo điều kiện bảo hành này sẽ trở thành tài sản của Hyundai Thành công.

5. Ắc-quy (Bình điện): Thời hạn bảo hành ắc-quy là 12 tháng hoặc 20.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

6. Lốp xe: Thời hạn bảo hành lốp xe là 24 tháng hoặc 50.000km hoặc chiều cao gai/hoa lốp còn trên 50% tùy điều kiện nào đến trước. Việc xem xét quyết định bảo hành lốp xe sẽ tuân theo các điều kiện quy định của nhà sản xuất lốp xe.

7. Phụ tùng thay thế theo quy định bảo hành xe ô tô mới: Phụ tùng đã được Đại lý ủy quyền thay thế theo quy định bảo hành xe ô tô mới sẽ tiếp tục được bảo hành trong điều kiện xe ô tô được sử dụng và bảo dưỡng định kỳ đúng và đày đủ như đã được quy định tại Hướng dẫn sử dụng và Sổ bảo hành. Thời hạn bảo hành đối với phụ tùng thay thế trong trường hợp này được xác định là 6 tháng hoặc 10.000km kể từ ngày Đại lý ủy quyền ký văn bản xác nhận hoàn thành sửa chữa, thay thế, tùy theo điều kiện nào đến trước hoặc áp dụng theo thời gian bảo hành còn lại đối với xe ô tô mới (36 tháng hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào đến trước, kể từ ngày xe ô tô được giao cho chủ xe đầu tiên) tùy theo thời hạn nào kết thúc sau.